Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om tillfällig lagändring för att effektivt kunna bekämpa coronaviruset

Publicerad

Regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder för att hantera spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Ytterligare insatser kan dock bli aktuella för att skydda liv och samhälle, och de kan behöva gå längre än vad gällande smittskyddslagstiftning ger möjlighet till idag. Ett utkast till lagrådsremiss remitteras därför idag med förslag till en lagändring om ett nytt bemyndigande som tillfälligt ska ge regeringen ökade möjligheter att snabbt kunna vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen.

Regeringen ser framför sig att de åtgärder som skulle kunna bli aktuella främst är de som exemplifieras i utkastet till lagrådsremiss, såsom tillfälliga begränsningar av andra folksamlingar än allmänna och offentliga sammankomster eller tillfälliga nedstängningar av platser där folk samlas, även om andra åtgärder inte utesluts. Regeringen kommer alltid att föra nära samtal med berörda expertmyndigheter om vad som är effektivt för att motverka virusets spridning. Om förslaget efter lagrådsgranskning och efterföljande proposition godkänns av riksdagen och det blir aktuellt med förordningar måste varje åtgärd övervägas utifrån sina egna förutsättningar och vara proportionerlig.

– Det förslag vi idag skickar ut på remiss är ett förslag som tillfälligt skulle utvidga regeringens möjligheter att handla snabbt för att bekämpa spridningen av coronaviruset. Vi har kunnat se hur snabbt läget i Sverige och Europa kan förändras och vi ser ett behov av fler möjligheter för att kunna agera skyndsamt om situationen så kräver, säger socialminister Lena Hallengren.

– För regeringen är det samtidigt viktigt att alla åtgärder som behöver vidtas för att hindra smittspridning och rädda liv tas i stort politiskt samförstånd med riksdagens partier och är så begränsade som situationen tillåter, säger Lena Hallengren. 

Den föreslagna lagändringen föreslås gälla i högst tre månader. De förordningar som eventuellt beslutas med stöd av bemyndigandet föreslås underställas riksdagen för godkännande. Förslaget innebär inte att regeringen kan ändra lagar. Det rör sig om ett komplement till gällande regler och gäller enbart för coronaviruset. Det öppnar inte heller för s.k. undantagstillstånd.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00