Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förändrad klagomålshantering kan göra att lärare och rektorers arbetsbörda minskar

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utreda klagomålshanteringen i skolväsendet och ta fram rekommendationer för att fler ärenden ska hanteras av huvudmannen. Utredningen ska bland annat leda till att lärares och rektorers dokumentation ska minska och att elever ska få hjälp snabbare.

Enligt skollagen ansvarar huvudmannen för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. Trots det anmäler många vårdnadshavare ärenden till Skolinspektionen utan att först ha vänt sig till huvudmannen.

I många fall kan ärenden lösas snabbare om de som klagar vänder sig direkt till huvudmannen. På så sätt kan elever och vårdnadshavare få snabbare hjälp att lösa det problem som är orsaken till anmälan. Anmälningarna till Skolinspektionen ökar också administrationen för lärare och rektorer. Den utredningsprocess som en skola behöver göra i samband med en anmälan är mycket omfattande och tidskrävande, och sker ofta under stor tidspress. Dessutom överdokumenterar många lärare på grund av risken att bli anmäld till Skolinspektionen.

– Skolans dokumentationsbörda måste minska. Det har blivit ännu tydligare under coronakrisen. Om alla anmälningarna går till huvudmannen och inte direkt till Skolinspektionen blir det både kortare väntetid för eleverna och minskat pappersarbete för lärare och rektorer, säger utbildningsminister Anna Ekström.

För att komma till rätta med problemet ska Statskontoret utreda:

  • hur klagomål respektive anmälningar hanteras hos olika huvudmän samt hos Skolinspektionen,
  • vilka konsekvenser hanteringen får för elever och vårdnadshavare, och för den mängd dokumentation som lärare, rektorer och huvudmän utför,
  • vad av denna dokumentation som är relevant och bidrar till att stärka kvaliteten i verksamheten,
  • orsakerna till att många klagande vänder sig till Skolinspektionen i stället för till huvudmannen, och hur detta har förändrats över tid,
  • om ansvarsfördelningen mellan huvudmannen och Skolinspektionen är tillräckligt tydligt reglerad eller om den behöver ändras.

Statskontoret ska även lämna rekommendationer för hur fler klagomål kan lämnas till, och hanteras hos, huvudmannen, och hur lärares och rektorers dokumentation i samband med klagomål och anmälningar kan minska.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Presskontakt

Björn Fridén
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00