Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Hållbara steg för AP-fonderna under 2019

Publicerad

AP-fonderna har under 2019 fortsatt att bidra positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet. 2019 togs också flera viktiga steg mot ansvarsfulla och hållbara investeringar. Det framgår av regeringens årliga skrivelse med utvärdering av AP-fondernas verksamhet som överlämnas till riksdagen i dag.

- Under 2019 införde vi världens strängaste lagstiftning för hållbar förvaltning av pensionskapital. Att koldioxidavtrycket förra året minskade med 9 procent visar på ett trendbrott. Jag är mycket glad att AP-fonderna nu intensifierar sitt hållbarhetsarbete och vi ser redan hur det ger effekt, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Buffertfondernas avkastning uppgick till 240 miljarder kronor 2019

Under 2019 uppgick det samlade resultatet för Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna, buffertfonderna, till 240 miljarder kronor efter kostnader. Det är det högsta resultatet ett enskilt år och motsvarar en avkastning på 17,4 procent. Detta kan jämföras med 13,5 procent som är snittet för ett urval av utländska pensionsfonder med liknande uppdrag och storlek som AP-fonderna. Sedan det nuvarande systemet infördes 2001 har AP-fondernas genomsnittliga årliga avkastning varit 6,4 procent per år vilket kan jämföras med inkomstindex som ökat med i genomsnitt 2,9 procent per år. Inkomstindex ligger till grund för uppräkningen av skulden i inkomstpensionssystemet. Vid 2019 års slut uppgick buffertfondernas kapital till 1 596 miljarder kronor, vilket är 213 miljarder högre än vid föregående årsskifte. Under 2019 var nettoflödet 27 miljarder kronor från buffertfonderna till inkomstpensionssystemet efter administrationskostnader.

Högre avkastning för förvalsalternativet än de privata fonderna under 2019

Sjunde AP-fonden förvaltar förvalsalternativet inom premiepensionssystemet. Under 2019 uppgick avkastningen för förvalsalternativet till 33,1 procent, vilket kan jämföras med 23,0 procent som var den genomsnittliga avkastningen för de privata fonderna i premiepensionssystemet. Förvalsalternativets genomsnittliga årsavkastning har varit 7,6 procent per år sedan 2001, medan motsvarande avkastning för de privata fonderna i premiepensionssystemet har varit 4,6 procent.

Ny lagstiftning om hållbarhet på plats

Den 1 januari 2019 infördes ett krav om föredömlig förvaltning för Första-Fjärde AP-fonderna. Under 2019 minskade AP-fondernas totala koldioxidavtryck mätt som totalt koldioxidutsläpp för de noterade aktieportföljerna med 9 procent medan marknadsvärdet för de noterade aktieportföljerna ökade med 34 procent. Första AP-fonden har fattat beslut om att helt upphöra med investeringar i fossila tillgångar och AP-fonderna har utvecklat sin koldioxidrapportering.

Inkomstpensionssystemet

Inkomstpensionssystemet är i huvudsak ofonderat. Det innebär att inbetalda pensionsavgifter används för att finansiera samma års pensionsutbetalningar. För att hantera skillnaden mellan de löpande pensionsavgifterna och pensionsutbetalningarna finns ett buffertkapital som förvaltas av Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna. Sjätte AP-fonden skiljer sig från de övriga buffertfonderna då fondens uppdrag är att investera på riskkapitalmarknaden i onoterade företag. Denna fond har inga betalningsflöden gentemot pensionssystemet. Vid 2019 års slut utgjorde kapitalet i buffertfonderna cirka 16 procent av tillgångarna i inkomstpensionssystemet, resterande 84 procent utgjordes av avgiftstillgångar.

 

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Charlotta Brisell
Departementssekreterare/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 30 96
e-post till Charlotta Brisell, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.