Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Nya krav på laddinfrastruktur

Publicerad

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av höjda kravnivåer på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnationer.

Goda möjligheter att ladda elfordon i närhet till hem och arbetsplatser är viktigt för att fler ska välja elfordon.

Regeringen har tidigare lagt propositionen, Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda, på riksdagens bord. EU-direktivet omfattar bland annat krav på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation.

Nu ger regeringen Boverket i uppdrag att utreda hur regeringen kan gå vidare för att ytterligare höja kraven på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation, utöver de miniminivåer som slås fast i EU-direktivet.

Regeringen föreslår också en ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader och ändringar i plan- och byggförordningen (2011:338). Förordningsändringarna är en följd av ovan nämnda proposition, som även behandlar krav på inspektion av luftkonditionerings- och ventilationssystem.

I förordningarna regleras kompletterande bestämmelser till lagändringarna, när det gäller det tekniska egenskapskravet för laddning av elfordon och krav på att vissa byggnader ska utrustas med system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Det införs även krav om undantag och om bemyndigande till Boverket att meddela föreskrifter.

Förordningsändringarna träder i kraft den 25 maj 2020.

Boverket ska redovisa uppdraget den 15 september 2020.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson