Pressmeddelande från Socialdepartementet

Överenskommelse om äldreomsorg ska utvärderas

Publicerad

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att utvärdera överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Myndigheten ska bedöma hur digitaliseringen av äldreomsorgen bidrar till verksamhetsutveckling, med särskilt fokus på kostnadseffektivitet.

I februari 2020 ingick staten och SKR en överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Syftet är att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla genom digitalisering inom äldreomsorgen.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska nu utvärdera hur överenskommelsen bidrar till uppfyllelse av Vision e-hälsa 2025. Särskilt fokus ska läggas på den stödfunktion som SKR upprättar inom ramen för överenskommelsen, och modellkommunerna för äldreomsorgens digitaliserings roll. Om myndigheten ser behov av ytterligare åtgärder för att Vision e-hälsa 2025 ska kunna uppfyllas ska dessa redovisas. 

Utvärderingen ska även klarlägga om överenskommelsen om äldreomsorg bidrar till det jämställdhetspolitiska målet, med särskilt fokus på delmål 1 om jämn fördelning av makt och inflytande och delmål 5 om jämställd hälsa.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska inkomma med en delredovisning senast den 30 september 2021.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Vision e-hälsa 2020

Enligt överenskommelsen Vision e-hälsa 2025 är en grundläggande princip för arbetet en ökad effektivitet för att åstadkomma en långsiktigt hållbar socialtjänst. Det är nödvändigt för att hantera utmaningar i form av en åldrande befolkning och ökade förväntningar. Visionsarbetet ska också ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv, för att säkerställa likvärdig vård, omsorg och service, resursfördelning och inflytande mellan flickor, pojkar och kvinnor och män.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt