Pressmeddelande från Socialdepartementet

Proposition för en närmare och mer tillgänglig vård

Publicerad

En stärkt primärvård med ett tydligt uppdrag är av grundläggande betydelse för såväl enskilda patienter som befolkningen i stort. Det anser regeringen som nu presenterar en proposition med målet att förbättra tillgängligheten, öka kontinuiteten och göra patienten mer delaktig. Att stärka förutsättningarna att få en fast läkare är en bärande del i reformarbetet.

För närvarande behöver hälso- och sjukvården kunna fokusera på att hantera spridningen av covid-19. Samtidigt kommer det också efter virusutbrottet att vara viktigt att stärka primärvården. Inte minst för att långsiktigt säkra en bra och trygg vård för äldre med kroniska och komplexa vårdbehov, men också för att kunna stärka hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete. Därför har regeringen inom ramen för Januariavtalet beslutat en proposition som anger inriktningen för en långsiktig primärvårdsreform. Lagrådsremissen utgår från ett delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård som regeringen tillsatte under förra mandatperioden.

Regeringens inriktning för en nära och tillgänglig vård sammanfattas i tre centrala mål:

1. Tillgängligheten till primärvården ska öka.

2. En mer delaktig patient och en personcentrerad vård

3. Kontinuiteten i primärvården ska öka.

Regeringens ambition med en reformerad primärvård är bland annat att den andel av befolkningen som har en fast läkarkontakt i primärvården ska öka. Ambitionen är att fler ska få träffa samma läkare som man trivs med när man besöker sin vårdcentral. Som ett första steg att uppnå detta fick Socialstyrelsen den 16 april i uppdrag att utforma ett nationellt stöd så att de patienter som behöver en namngiven fast läkarkontakt i primärvården kan få det. Socialstyrelsen har även fått i uppdrag att ta fram ett nationellt stöd till verksamhetschefer för att en enskild läkare ska kunna få ett lagom antal patienter.

Regeringen föreslår i propositionen att definitionen av primärvård ska moderniseras och anpassas till de strukturella förändringar som skett på hälso- och sjukvårdsområdet. Enligt regeringens förslag ska definitionen bland annat tydliggöra att primärvården ska svara för behovet av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens.

Vidare föreslås en bestämmelse om vad som ska ingå i primärvårdens grunduppdrag. Enligt förslaget ska regioner och kommuner inom ramen för verksamhet som utgör primärvård bland annat särskilt tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov, se till att vården är lätt tillgänglig och tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot