Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen beslutar att inleda arbetet med en ny strategi för Sveriges humanitära bistånd

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om anvisningar till Sida om att ta fram underlag för en ny strategi för Sveriges humanitära bistånd för perioden 2021 - 2025. Sverige är en av de största humanitära givarna i världen. Det humanitära systemet står i dag inför nya utmaningar, inte minst på grund av COVID-19-pandemin. Den nya strategin ska utarbetas i ljuset av detta.

Det humanitära arbetet präglas av kraftigt ökade behov, svårlösta och utdragna kriser samt en oroväckande trend mot minskat tillträde till krisområden för humanitära aktörer och bristande respekt för internationell humanitär rätt. Därtill kommer en ökad underfinansiering av de insatser som genomförs.

- Sverige ska ha ett humanitärt bistånd i absolut världsklass och vara en ledande humanitär röst. Svenskt kärnstöd gör det möjligt för de humanitära organisationerna att verka snabbt vid nya och oförutsedda kriser. Vi ska verka för effektivt och flexibel finansiering samt för att fler länder ska ta ett globalt ansvar, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Underlaget till strategin ska bland annat belysa ytterligare samverkan mellan humanitärt bistånd, långsiktigt utvecklingssamarbete och fredsinsatser (trippelnexus), klimatkrisens påverkan på humanitärt bistånd samt integrering av jämställdhet av humanitära aktörer i sitt arbete.

Strategin kommer inte att ha en totalvolym i SEK angiven över perioden utan anslagsposten får en årlig tilldelning i Sidas regleringsbrev.

Sida har fram till 31 augusti 2020 att inkomma med underlag till Utrikesdepartementet för utarbetandet av den nya strategin. En ny strategi tas därefter fram under hösten och väntas beslutas av regeringen innan årsskiftet då nuvarande strategi löper ut.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00