Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Arbete med ny strategi för utvecklingssamarbete med Bolivia

Publicerad

Regeringen har idag gett Sida i uppdrag att ta fram underlag för en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia. Strategin ska gälla för 2021–2025.

Anvisningarna ges i en tid när Bolivia befinner sig i en politisk övergångsperiod. Trots de senaste decenniernas kraftiga minskning av fattigdomen kvarstår betydande ojämlikhet, inte minst mellan stad och landsbygd, liksom mellan etniska grupper. Samtidigt märks ett minskat utrymme för det oberoende civilsamhället och medier. Miljö- och klimatutmaningarna i Bolivia är mycket stora.

Den nya strategin förutsätts fortsätta utgå från nuvarande inriktning och i uppdraget till Sida ligger att föreslå vad som kan uppnås under strategiperioden inom områden som exempelvis demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet, inkluderande ekonomisk utveckling, miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och biologisk mångfald. Kvinnor, flickor och unga, särskilt från urfolken, utgör särskilt prioriterade målgrupper. Nytt för dessa anvisningar är att Sida också uppdras att undersöka möjligheterna att stärka Sveriges engagemang för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Sida ska inkomma med underlag för ny strategi till Regeringskansliet senast den 30 oktober 2020.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00