Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Arbete med ny strategi för utvecklingssamarbete med Colombia

Publicerad

Regeringen har idag gett Sida och Folke Bernadotteakademin i uppdrag att ta fram underlag för en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia. Strategin ska gälla för 2021–2025.

Den nya strategin förutsätts fortsätta utgå från nuvarande inriktning att verka för fredliga och inkluderande samhällen, genom att fortsätta att stötta implementeringen av fredsavtalet med FARC och bidra till en landstäckande fred.

Den nya strategin ska ha ett ökat fokus på demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet samt inkludera miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och biologisk mångfald. Kopplingen till konfliktförebyggande verksamhet bör betonas.

Sida ska inkomma med underlag för ny strategi till Regeringskansliet senast den 30 oktober 2020.