Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Arbete med ny strategi för utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika (MENA)

Publicerad

Regeringen har idag gett Sida i uppdrag att ta fram underlag för en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Strategin ska gälla åren 2021–2025.

Tillståndet i stora delar av Mellanöstern och Nordafrika präglas av svaga demokratiska institutioner och processer, ett rättsväsende som brister i oberoende, bristande respekt för mänskliga rättigheter, socio-ekonomisk ojämlikhet och ojämställdhet. I flera länder råder konflikt- eller post-konfliktsituationer med extrem fattigdom och omfattande humanitära behov.

I uppdraget till Sida ingår att föreslå vad som kan uppnås under strategiperioden inom områdena demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, fredliga samhällen, inkluderande ekonomisk utveckling, miljö och hållbart nyttjande av naturresurser samt bevarande av biologisk mångfald.

Strategin ska vidare beakta hur utvecklingssamarbetet kan bidra till regionala initiativ som syftar till att förebygga och lösa konflikter, stärka integrering av jämställdhet, klimat, miljö och barnrättsperspektivet i alla sektorer. Migration- och flyktingsituationen ska också beaktas.

Sida ska inkomma med underlag för ny strategi till Regeringskansliet senast den 15 oktober 2020.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00