Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bemyndigande att delta i rekapitaliseringen av SAS AB

Publicerad

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för statens räkning delta i en rekapitalisering av SAS AB (”SAS”) med ett belopp om högst fem miljarder kronor. SAS är viktigt för att tillgodose samhällets grundläggande behov av tillgänglighet med flyg i Sverige, Danmark och Norge. Bemyndigandet innebär att svenska staten får ett mandat att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra statens deltagande i en rekapitalisering av SAS. Om svenska staten ska delta i en rekapitalisering ska regeringen verka för att SAS ska sätta nya ambitiösa mål för att minska utsläppen. Deltagande från svenska staten förutsätter även att EU-kommissionen godkänner åtgärderna.

Regeringen lägger idag fram en proposition till riksdagen för att ha en möjlighet att delta i en kommande rekapitalisering av SAS. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 för statens räkning med ett belopp om högst 5 miljarder kronor förvärva aktier eller andelar eller vidta andra liknande åtgärder som syftar till att rekapitalisera SAS och inom denna ram öka statens röst- och ägarandel i SAS.  

Spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 har inneburit kraftigt reducerad flygtrafik. Detta är en tydlig konsekvens av att smittspridningen ska minska i samhället. Som en följd av detta har också ekonomin för hela luftfartsbranschen i Sverige påverkats negativt. Men det kan även konstateras att flygtrafiken på svenska flygplatser minskade redan innan pandemiutbrottet. SAS är viktigt för att tillgodose samhällets grundläggande behov av tillgänglighet med flyg i Sverige, Danmark och Norge. Staten måste skapa förutsättningar för företag, även i den drabbade flygbranschen att ta sig igenom denna svåra kris. Syftet med statens deltagande i rekapitaliseringen är att möjliggöra för SAS fortlevnad.

Som största ägare i SAS är det naturligt att svenska staten tar ansvar i denna kris men det kommer även att krävas ansvar från andra intressenter. Det är kritiskt att SAS efter denna kris blir ett långsiktigt lönsamt och hållbart företag. Därför behöver bolagets plan bygga på att såväl bolagets långivare som andra intressenter bidrar, däribland aktieägare, leverantörer, anställda, och fackliga organisationer.

Om svenska staten ska delta i en rekapitalisering kommer regeringen att verka för att SAS ska sätta nya ambitiösa mål för att minska utsläppen från inrikes och utrikes flygresor. Bolaget behöver bland annat visa en plan för hur bolagets strategiska inriktning stegvis ska utvecklas i linje med Parisavtalets 1,5-graders mål. Regeringen kommer också att noga följa SAS klimatarbete och regelbundet göra en fördjupad klimatanalys.

Staternas deltagande förutsätter att Europeiska kommissionen godkänner åtgärderna.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.