Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En effektivare kommunal räddningstjänst i hela landet

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag på åtgärder för en mer likvärdig och effektiv kommunal räddningstjänst över hela landet. Syftet med förslagen är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor.

– Flera av de förslag som regeringen nu går fram med förväntas ge särskild effekt utanför de större städerna. Det ska inte spela någon roll vilken kommun man bor i, räddningstjänstens verksamhet med skydd mot olyckor och hanteringen av dem ska hålla samma höga kvalitet över hela landet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Prop. 2019/20:176 En effektivare kommunal räddningstjänst

Genom vissa förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) föreslår regeringen bland annat en starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst, till exempel genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten och tydligare och mer jämförbara handlingsprogram.

Ett annat förslag i propositionen är tydligare ledningsorganisation med krav på kommunerna att ständigt upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. Det handlar också om möjligheten att delegera uppgifter på ett mer flexibelt sätt.

Andra förslag är att flytta tillsynen över och stödet till kommunerna från länsstyrelserna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Genom att koncentrera detta till en specialiserad central myndighet förbättras förutsättningarna att upprätthålla en effektiv och likvärdig tillsyn och stöd med hög kvalitet i hela landet.

Ett annat förslag är att länsstyrelserna ska bistå MSB i tillsynen genom att lämna information om lokala och regionala förhållanden. Om kommunerna brister i sina skyldigheter får MSB möjlighet att förelägga kommunerna att åtgärda bristerna.

I propositionen föreslås också att MSB ska få en möjlighet att prioritera och fördela tillgängliga förstärkningsresurser om det finns konkurrerande behov av dem, förutsatt att en eller flera räddningschefer har begärt stödet från myndigheten. Skogsbränderna 2018 visade på ett tydligt behov av en nationell överblick över landets samlade förstärkningsresurser och en prioritering och fördelning av resurserna på nationell nivå.

Lagförslagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00