Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förbättrad samordning av tidiga våldsförebyggande insatser

Publicerad

Nationella myndigheters arbete med våldsförebyggande insatser riktade till barn och unga behöver bedrivas mer samlat. Regeringen ger därför Jämställdhetsmyndigheten ett samordningsuppdrag i syfte att de våldsförebyggande insatserna ska bli mer verkningsfulla och leda till att destruktiva maskulinitetsnormer motverkas och att våld minskar i hela samhället.

Jämställdhetsmyndigheten ska tillsammans med flera nationella myndigheter lämna förslag på hur samordningen kan stärkas och utvecklas när det gäller deras arbete med tidiga våldsförebyggande insatser som främst riktar sig till pojkar och unga män, men även till flickor och unga kvinnor. Arbetet syftar till att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i ungas partnerrelationer.

- Normer och värderingar grundläggs redan i tidig ålder. Det är därför viktigt att vi jobbar med normförändringar och våldsförebyggande insatser tidigt i barn och ungas liv, redan från förskolan. Syftet med det här uppdraget är att det tidiga våldsförebyggande arbetet ska bli mer verkningsfullt och leda till att mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck motverkas, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Förslagen ska tas fram i samverkan med Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum, Delegationen mot segregation, Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, bland annat Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck), Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolverk och Socialstyrelsen.

Uppdraget är ett led i regeringens arbete för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och med genomförandet av regeringens tioåriga nationella strategi om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

För uppdragets genomförande får Jämställdhetsmyndigheten använda 1 750 000 kronor under 2020. Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 31 mars 2021 redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

Regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Regeringen beslutade 2016 om en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10). Strategin svarar mot det jämställdhetspolitiska delmålet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

En målsättning i den nationella strategin är att i högre grad förhindra att våld överhuvud taget uppstår samt att förmå män och pojkar som utövar våld att upphöra med det.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00