Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Garantipensionsutredningen överlämnade slutbetänkande

Publicerad

I dag, fredag den 5 juni, mottog socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Garantipensionsutredningens slutbetänkande. Utredningen tillsattes i oktober 2018 och har haft i uppdrag att se över olika delar av garantipensionens konstruktion. Utredningen överlämnade ett delbetänkande i december 2019, och avslutar nu sitt arbete i samband med att slutbetänkandet redovisas.

– Det svenska pensionssystemet genomgår förändringar och det är viktigt att alla delar följer med i utvecklingen. Utredningens förslag kommer nu att analyseras i Regeringskansliet, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

I det betänkande som överlämnades i dag lämnar utredningen flera förslag avseende garantipensionen. Utredningen föreslår bland annat att åldersgränsen för hur länge man kan tjäna in garantipension genom bosättning anpassas till de planerade ändringarna av övriga åldersgränser, och därför höjs från 64 till 65 år 2023.

Vidare föreslår utredningen bland annat ett borttagande av den undantagsregel som i dagsläget gör det möjligt för vissa försäkrade att vid beräkning av garantipension tillgodoräkna sig bosättningstid i tidigare hemland.

Utredaren föreslår också att ett nytt grundskydd införs inom sjuk- och aktivitetsersättningen. Det nya grundskyddet föreslås ersätta den nuvarande garantiersättningen och benämnas grundersättning.

Grundersättningen föreslås vara beroende av försäkringstid i Sverige vilken kan utgöras av både bosättningstid och arbetad tid. Grundersättningen föreslås ha samma nivåer som nuvarande garantiersättning och samspela med den inkomstrelaterade sjuk- respektive aktivitetsersättningen på samma sätt som garantiersättningen gör i dag. Förslagen är en anpassning till utredningens förslag i delbetänkandet.

Garantipensionsutredningen

Den 4 oktober 2018 fick en särskild utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken. I uppdraget ingick även att analysera andra angränsande förmåner.

Utredningen tillsattes efter att en dom från EU-domstolen i december 2017 förändrade förutsättningarna för den svenska garantipensionen. Domen innebar en förändring av hur garantipensionen ska beräknas för den som har varit bosatt i flera medlemsstater i EU. Den 9 december överlämnade utredningen delbetänkandet Grundpension (SOU 2019:53) med förslag om att ersätta nuvarande garantipension med en ny förmån, grundpension.

Den 31 oktober 2019 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv. Garantipensionsutredningen fick då i uppdrag att se över olika villkor för försäkringstid för rätt till garantipension och sjuk- och aktivitetsersättning. Utredningen fick också i uppdrag att föreslå en utformning av sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning som långsiktigt fungerar utifrån de ändrade förutsättningar som EU-domen medför.

Presskontakt

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.