Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Granskning av metoden för medicinska åldersbedömningar

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat tillsätta en granskning av den metod för medicinska åldersbedömningar som tillämpas av Rättsmedicinalverket inom ramen för asylprocessen. Syftet är att stärka grunden för med vilken säkerhet det går att bedöma om personer med okänd ålder sannolikt är över eller under 18 år med hjälp av Rättsmedicinalverkets tillämpade metod.

Bedömning av den sökandes ålder är en grundläggande del av asylprocessen. Om Migrationsverket bedömer att en sökande inte har gjort sannolikt att han eller hon är underårig genom skriftlig eller muntlig bevisning, och Migrationsverket därför överväger att fatta ett beslut som innebär att den asylsökande bedöms vara vuxen, är myndigheten skyldig att erbjuda den sökande att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Medicinska åldersbedömningar inom ramen för asylprocessen genomförs av Rättsmedicinalverket på uppdrag av Migrationsverket. Frågan om en asylsökande är under eller över 18 år är av betydelse för hur asylärendet handläggs och för frågan om uppehållstillstånd. Åldern har även betydelse för mottagandet av den asylsökande.

Dir. 2020:64 Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning

Genomförandet av medicinska åldersbedömningar inom ramen för asylprocessen har varit föremål för diskussion. Det finns ingen metod för medicinsk åldersbedömning som exakt kan bestämma en individs ålder. Alla former av medicinsk åldersbedömning innehåller därför osäkerheter. Hur stora osäkerheterna är vilar på vetenskapliga studier.

För att granska och utöka kunskapsunderlaget för den medicinska metod som Rättsmedicinalverket tillämpar får en särskild utredare i uppdrag att att granska metoden, det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget samt hur det utvecklats över tid.. I uppdraget ingår också att belysa frågan ur ett internationellt perspektiv.

Utredaren ska också ta fram ett utökat kunskapsunderlag för den aktuella metoden genom att se till att en eller flera forskningsstudier genomförs. Utredaren ska även bedöma hur detta bör återspeglas i myndighetens utlåtanden.

Utredare blir Maria Eka, chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024 och en första delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 11 juni 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00