Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Gränsöverskridande samarbete ska komma åt kriminellas brottsvinster

Publicerad

Nya EU-regler ska ge ett enklare och mer effektivt samarbete inom EU för att bland annat komma åt kriminellas brottsvinster. Regeringen har idag beslutat en lagrådsremiss med kompletterande bestämmelser som ska göra det möjligt för svenska myndigheter att tillämpa de nya EU-reglerna.

Den 19 december 2020 börjar EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande att gälla. De nya EU-reglerna innebär bland annat att det skapas bättre möjligheter för svenska myndigheter att få hjälp med att frysa och förverka en persons tillgångar som finns i en annan medlemsstat. Reglerna innebär också en skyldighet för svenska myndigheter att verkställa andra medlemsstaters beslut om frysning och förverkande.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen kompletterande bestämmelser till EU-förordningen som ska möjliggöra förordningens tillämpning i Sverige.

Lagrådsremiss: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande

Förslagen innebär bland annat att åklagare under vissa förutsättningar ska kunna fat­ta beslut om beslag eller penningbeslag trots att egen­domen i fråga inte är till­gänglig vid besluts­tid­punk­ten och att vissa särskilda förfaranden ska tilläm­pas när ett utländskt beslut om frys­ning eller förverkande ska erkännas och verkställas i Sverige.

Åklagare föreslås vara behöriga att översända ett svenskt be­slut om frys­ning till en an­nan medlemsstat samt att erkänna och ansvara för verkställigheten av ett utländskt beslut om frysning som översänts till Sverige. Krono­­fogde­myn­dig­­het­en föreslås ha motsvarande roll i fråga om beslut om förverkande.

De kompletterande bestämmelserna föreslås träda i kraft samtidigt som den nya EU-förordningen börjar gälla, det vill säga den 19 december 2020.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.