Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen underlättar miljöprövning för att möta behov under coronakrisen

Publicerad

För att stärka samhällets möjlighet att hantera coronakrisen ändrar regeringen tillfälligt i reglerna för miljöprövning. Regeländringen innebär att tillverkare av t.ex. sjukvårdsmaterial eller medicinsk utrustning samt krematorier snabbare kan ändra i sin tillståndsprövade verksamhet. Reglerna ändras också tillfälligt för timmerlagring och fiskodling för att underlätta för skogsnäringen och vattenbruket att hantera coronakrisen.

Coronakrisen påverkar hela samhället. En mängd verk­samheter behöver ställa om för att möta nya och snabbt för­ändrade förutsättningar. Vissa typer av miljöfarliga verksamheter, såsom tillverkare av produkter till sjukvården, behöver miljötillstånd. Behöver sådan verksamhet ställa om för att snabbt möta behoven under pandemin kan de i många fall behöva gå igenom en ny, tidskrävande, tillståndsprövning.

De förordningsändringar som regeringen nu har beslutat om innebär att det tillfälligt ska vara möjligt att genomföra ändringar i vissa tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter utan att söka tillstånd på nytt. Regellättnaderna omfattar bland annat produktionen av sjukvårdsmaterial, medicinsk utrustning och andra produkter för att minska smittspridningen samt krematorier.

Efterfrågan inom skogsindustrin har minskat kraftigt på grund av krisen. Samtidigt pågår ett omfattande granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand, med brådskande behov av att avverka och transportera ut angripet virke ur skogen under svärmningssäsongen. I och med regeländringarna kortas processen för att få starta utökad timmerlagring, från månader till veckor. På så sätt får skogsindustrin möjlighet att hantera det stora utbrottet av granbarkborre trots att efterfrågan på virkesprodukter är lägre till följd av coronakrisen.

Regellättnaden för fiskodling minskar risken för att livsmedel ska behöva gå till spillo under tiden som vattenbrukarna ställer om sina verksamheter utifrån nya förutsättningar med kraftigt minskad efterfrågan.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Besluten i korthet

Förordningsändringarna innebär att det tillfälligt ska vara möjligt att genomföra ändringar i vissa utpekade tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter utan att söka tillstånd på nytt. Det ska räcka att ändringarna anmäls till tillsynsmyndigheten, vilket är en betydligt snabbare process än en tillstånds¬prövning. För timmerlager gäller processlättnaden inte bara ändringar i befintliga lager utan också för nya lager.

Regellättnaderna för krematorier, produktion av sjukvårdsmaterial, medicinsk utrustning och andra produkter för att minska smittspridningen gäller till och med den 30 juni 2021. För fiskodling gäller ändringarna till och med 31 december 2020 och för tillfällig timmerlagring gäller ändringarna till 31 mars 2021.