Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sammanställning av kommunala åtgärder för att minska social problematik och utsatthet

Publicerad

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att samordna lägesbilder av kommunernas bedömningar av eventuell risk för social problematik och utsatthet i kölvattnet av covid-19-pandemin. Länsstyrelserna ska även inhämta kommunernas beskrivningar av vidtagna eller planerade åtgärder.

– Det finns en risk att många sociala problem förvärras till följd av pandemin. Till exempel kan barn i utsatta familjer fara mer illa och våld i nära relationer öka. Brist på meningsfulla aktiviteter och sommarjobb för ungdomar kan få negativa sociala konsekvenser. En samlad beskrivning över läget i landet och exempel på kommunala åtgärder kommer att vara till stor hjälp för att hantera eventuella negativa sociala följder av covid-19-pandemin, säger socialminister Lena Hallengren.

Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län, och utföras i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner samt andra relevanta aktörer.

Länsstyrelsen i Hallands län får för uppdraget använda högst 1 000 000 kronor under 2020 till kostnader för att samordna uppdraget, och vid behov fördela till andra länsstyrelser.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet vid två tillfällen; så snart det är möjligt efter den första insamlingen samt efter den andra insamlingen senast den 30 oktober 2020.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.