Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ytterligare satsningar för att stärka svensk polis

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med lagförslag som bidrar till ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda. Att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för polisanställda är en viktig del i arbetet för att höja attraktiviteten för polisyrket och andra anställningar inom polisen.

I propositionen föreslår regeringen att en ny bestämmelse införs i polislagen som gör det möjligt för en polisman att kroppsvisitera förhörspersoner i samband med förhör i Polismyndighetens och Säkerhetspolisens lokaler, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att söka efter vapen och andra farliga föremål.

Prop. 2019/20:186 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda 

För att öka Polismyndighetens förmåga och förbättra säkerheten vid särskild skyddsvärd verksamhet föreslår regeringen också en ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter som innebär att även civilanställda vid Polismyndigheten ska kunna ges en kvalificerad skyddsidentitet.

Slutligen föreslås en ändring i patientsäkerhetslagen, i syfte att förbättra personskyddsverksamheten, som innebär att Säkerhetspolisen ska kunna inhämta uppgifter om enskilda från hälso- och sjukvården i fler fall än idag. Detta genom att skyldigheten för hälso- och sjukvårdspersonal att lämna ut uppgifter om en enskild ska utvidgas till att gälla för allt personskyddsarbete som Säkerhetspolisen har ansvar för.

Lagförslagen är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.