Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

FOI ska analysera nationell försörjningsberedskap

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att analysera frågor om en nationell försörjningsberedskap. Uppdraget förväntas ge ytterligare underlag inför det fortsatta arbetet och regeringen avser att i ett nästa steg tillsätta en utredning om en nationellt samordnad försörjningsberedskap.

Försörjningsberedskap innebär planering av tillgång till, distribution och fördelning av nödvändiga varor och tjänster vid bristsituationer under såväl en kris som under höjd beredskap. Frågor om ansvar och metoder för att klara befolkningens överlevnad och samhällets grundläggande behov är både angelägna och komplicerade. De behöver därför analyseras och utredas närmare under kommande år.

FOI ska enligt uppdraget belysa vilka frågor som skulle kunna hanteras av en central aktör med ett sammanhållet ansvar för försörjningsfrågor och hur det skulle kunna komplettera berörda myndigheters ansvar. I uppdraget ingår också att göra relevanta jämförelser med länder som har en uppbyggd nationell försörjningsberedskap, till exempel Finland.

Regeringen avser även att tillsätta en utredning om en nationellt samordnad försörjningsberedskap. Uppdraget till FOI är tänkt att utgöra ett underlag för vilka frågor som kan vara intressanta att ställa i det fortsatta utredningsarbetet.

– När vi steg för steg återuppbygger det civila försvaret måste vi göra det på ett klokt sätt, med gedigna underlag för att kunna göra smarta investeringar. Det handlar om komplexa frågor som behöver gås igenom noggrant, därför ger regeringen nu detta uppdrag, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen kommer att fatta beslut om inriktningen på en utredning om en nationell försörjningsberedskap efter att FOI har redovisat sin analys och utifrån en sammanvägning med andra relevanta underlag från bland annat Näringslivsutredningen, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

FOI ska redovisa uppdraget den 16 november 2020.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.