Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya lagar inom Justitiedepartementets områden den 1 juli 2020

Publicerad

Regeringen har föreslagit ett flertal lagändringar inom Justitiedepartementets ansvarsområden. Förslagen har behandlats i riksdagen och träder i kraft den 1 juli 2020. Ett urval av dem presenteras här.

Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister

Ändringarna innebär att skyddet för de parter i hyres- och arrendenämnder som lever med en hotbild stärks, genom att det blir möjligt att hålla hemligt var de har sin bostad. Det stärker rättssäkerheten för dessa personer. Ändringarna innebär även att det blir möjligt att avgöra vissa hyrestvister betydligt snabbare, eftersom möjligheten för en part att efter ett överklagande åberopa ny bevisning begränsas.

Tryggheten för målsägande och vittnen stärks genom förbud mot spridning av bilder från rättegångar

Ändringarna innebär att spridning av bilder från förhandlingar i domstol kriminaliseras. Kriminaliseringen gäller spridning av bilder som har tagits upp i strid med det befintliga fotograferingsförbudet och avser bilder där någon person syns på bilden. För brott mot spridningsförbudet föreskrivs böter eller fängelse i högst sex månader som straffskala. I vissa fall, till exempel om det sker för att avslöja något som skett under ett sammanträde kan spridningen bedömas vara tillåten och inte leda till straffansvar.

Ökat skydd mot barnäktenskap och annan hedersrelaterad brottslighet

Lagändringarna innebär bland annat att det införs ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i högst fyra år. Genom det nya brottet blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse.

Om ett motiv för brottet har varit att bevara eller åter­upp­rätta heder ska det ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet.

Det införs också ett utreseförbud som ska skydda barn som riskerar att föras utomlands i syfte att utsättas för barnäktenskap eller att köns­stym­pas. Det ska vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud. Om ett barn har ett utreseförbud kan det inte få ett pass. Om barnet redan har ett pass kan det återkallas.

Återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning förstärks

Ändringarna innebär bland annat förlängd övervakningstid efter villkorlig frigivning, utökad möjlighet att föreskriva villkor om vad som ska gälla efter den villkorliga frigivningen och utvidgad möjlighet att förverka villkorligt medgiven frihet på grund av misskötsamhet.

Kriminalvården ska också kunna fatta beslut om elektronisk övervakning av den frigivne för att kontrollera att han eller hon följer en föreskrift. Det kan till exempel handla om att kontrollera att den frigivne inte befinner sig på platser där risken för återfall i brott är stor eller i närheten av där ett brottsoffer bor. Lagändringen syftar till att öka Kriminalvårdens möjligheter att arbeta återfallsförebyggande med den som villkorlig frigetts från ett fängelsestraff.   

Säkerhetspolisen får utökad tillgång till Migrationsverkets personuppgifter

Genom ändringen får Säkerhetspolisen medges direktåtkomst till Migrationsverkets personuppgifter i fler fall än i dag. Detta ger myndigheten bättre förutsättningar att bekämpa bland annat terrorism och brott mot Sveriges säkerhet. Ändringen har sin grund i överenskommelsen om åtgärder mot terrorism mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Center­partiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.