Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen beslutar om nya regler för att mot­verka att områden utan sociala och ekono­miska utma­ningar undantas ebo-lagstiftningen

Publicerad

Regeringen har beslutat förordningsändringar som till viss del ändrar det anmälnings­förfarande som gäller vilka områden som omfattas av en begräns­ning av asyl­sökandes möjlig­heter att bo i eget boende med bibe­hållen dag­ersätt­ning.

Sedan den 1 januari 2020 gäller att en asyl­sökande som bor i ett område med socio­ekono­miska utmaningar som huvud­regel inte har rätt till dag­ersättning eller särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om mottagande av asyl­sökande m.fl. Där­igenom förväntas fler asyl­sökande i stället välja att bo i områden med bättre förut­sätt­ningar för ett håll­bart mottagande.

Vissa av regeringen utpekade kommuner får anmäla till Migrations­verket att ett eller flera områden i kommunen ska omfattas av regle­ringen. Anmäl­nings­­förfarandet ändras nu så att läns­styrelsen ges möjlighet att för­hindra att ett område anmäls om det står klart att områdets sociala och ekono­miska förhål­landen inte moti­verar en anmälan.

Det ändrade anmälnings­förfarandet träder i kraft den 15 augusti 2020.

De nya reglerna bygger på en överens­kom­melse mellan regeringen, Center­partiet och Libera­lerna.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00