Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Statskontoret får i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att förbättra effektiviteten inom återvändandeverksamheten

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande.

Uppdraget lämnas mot bakgrund av Riksrevisionens gransknings­rapport Åter­vändande­verk­sam­heten – resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7) där åter­vändande­verk­sam­heten granskats och rekom­mendation lämnats till regeringen att se över för­del­ningen av de tre myndig­heternas uppgifter.

Uppdrag till Statskontoret att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande

Stats­kontoret ska bedöma hur arbetet kan effektivi­seras inom ramen för nuvarande upp­gifter. I upp­draget bör Stats­kontoret specifikt beskriva och ana­lysera de dubbla funk­tioner för t.ex. anskaf­fande av rese­hand­lingar, rese­beställ­ningar och till­handa­hållande av eskort som påtalats gransk­nings­rapporten och identi­fiera eventu­ella behov av för­ändringar av ansvars­uppgifter.

Statskontoret ska under arbetets gång löpande infor­mera Regerings­kansliet. Senast den 16 juni 2021 ska en redo­visning av upp­draget ske till regeringen.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa