Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Beslut om insamling av matavfall samt övergångsbestämmelser för förpackningsavfall

Publicerad

Regeringen har beslutat att skjuta fram tidpunkten för när kommunerna ska ha ordnat separat insamling av matavfall. Det möjliggör samordningsvinster med kommande EU-krav på insamling av annat biologiskt avfall. Regeringen kommer också att se över reglerna om bostadsnära insamling av förpackningar.

Regeringen beslutar att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall). Regeringen bedömer att det finns samordningsvinster framförallt för kommunerna att kraven på separat insamling av matavfall och övrigt bioavfall genomförs vid samma tidpunkt. Regeringen avser att föreslå nya regler kring separat insamling av bioavfall (inklusive matavfall) i god tid innan utgången av 2023. Därigenom får kommunerna också bättre förutsättningar att planera för ett framtida krav på system och samtidigt fortsätta att utveckla servicegraden för medborgarna. Regeringen återkommer med besked om inriktningen på och tidtabell för arbetet med de nya reglerna för biologiskt avfall.

− Majoriteten av Sveriges kommuner har redan idag matavfallsinsamling i någon form. Genom att vi tar ett samlat grepp på kraven på insamling av matavfall med annat bioavfall möjliggör vi samordningsvinster i det kommunala genomförandet, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Regeringen kommer också att se över reglerna om bostadsnära insamling av förpackningar och har i dag beslutat om ändringar i övergångsbestämmelserna så att den nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer att fortgå tillsvidare. Det betyder också att den bostadsnära insamling som i dag erbjuds av kommuner eller avfallsföretag även fortsatt är tillåten. 

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Faktaruta

Från den 1 januari 2021 skulle förpackningsavfall ha samlats in av ett insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Insamling fick inte ske om inget tillstånd meddelats. Syftet med förordningen är att göra det obligatoriskt att samla in förpackningar bostadsnära och att insamlingen ska vara utbyggd i hela landet till 2025. Den 20 maj 2020 meddelade Naturvårdsverket två beslut om avslag av FTIs (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) och TMRs (Tailor Made Responsability) ansökningar om tillstånd till insamlingssystem för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Naturvårdsverket inkom med en hemställan den 15 juni 2020 där det redogörs för vilka problem de ser med förordningen. Situationen innebar att det saknades ett tillståndspliktigt insamlingssystem per den 1 januari 2021.

Regeringen fattade i juni 2018 beslut om att införa krav på kommunerna att tillhandahålla ett system för att från hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt från annat avfall. Systemet skulle vara på plats senast den 1 januari 2021. Samtidigt beslutade regeringen att bemyndiga Naturvårdsverket att få meddela föreskrifter om undantag från kravet samt att i det enskilda fallet få meddela dispens från kravet.

Avfall Sverige inkom med en hemställan i slutet av maj 2020 där de bland annat argumenterar för att tiden för införandet av krav på insamlingssystem är för kort.