Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Betänkande om migrationspolitiken överlämnat

Publicerad

Den parlamentariskt sammansatta kommittén om migrationspolitiken har i dag överlämnat betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Kommitténs ordförande har varit kammarrättspresident Thomas Rolén. Samtliga riksdagspartier har varit representerade i kommittén.

SOU 2020:54 En långsiktigt hållbar migrationspolitik 

Kommittén har haft i uppdrag att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att få på plats en ordning som är långsiktigt hållbar efter det att den tillfälliga lagen löper ut den 19 juli 2021.

 I betänkandet föreslås bland annat:

  • Att tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel ska beviljas skyddsbehövande vid det första beslutstillfället.
  • Att permanenta uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter tre år och endast om vissa krav uppfylls, till exempel att man kan försörja sig och har kunskaper i svenska språket.
  • Att man ska återgå till en ordning där det ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter.
  • Att ett försörjningskrav som huvudregel ska gälla vid anhöriginvandring.
  • I betänkandet uttrycks också att det finns behov av säkra och lagliga vägar att söka asyl och att systemet med vidarebosättning är betydelsefullt i det avseendet.
  • I betänkandet konstateras även att rättssäkerheten i den svenska migrationsprocessen är god.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh