Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Försäkringskassan ska åtgärda brister i sjukpenningärenden

Publicerad

Mot bakgrund av de brister i sjukpenningärenden som utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum identifierat ger regeringen nu Försäkringskassan i uppdrag att identifiera och åtgärda eventuella brister i handläggningen samt redovisa planerade och vidtagna åtgärder. Uppdraget avser ärenden där sjukpenning nekas på grund av att den försäkrade bedöms ha förmåga att försörja sig i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete.

– Regeringen ser allvarligt på de brister i handläggningen av sjukpenningärenden som identifierats i utredningen om sjukförsäkringen. Det är viktigt att klarlägga förhållandena och åtgärda eventuella brister. Därför ger vi nu Försäkringskassan detta uppdrag, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum har identifierat brister i Försäkringskassans handläggning. Mot bakgrund av detta ger regeringen Försäkringskassan i uppdrag att, när det gäller ärenden där sjukpenning nekas på grund av att den försäkrade bedöms ha förmåga att försörja sig i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete, redovisa de åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas för att säkerställa att

− det i samtliga ärenden genomförs sådan utredning som krävs för att klarlägga om det finns ett arbete som den försäkrade kan utföra med normal arbetsprestation och utan mer än ringa anpassning,

− samtliga genomförda utredningar är korrekt dokumenterade, samt att

− samtliga fattade beslut uppfyller den motiveringsskyldighet som åligger myndigheten. Särskilt gäller detta de omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande så att den försäkrade kan förstå beslutet.

I uppdraget ingår också att Försäkringskassan ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa att behovet av rehabiliteringsinsatser utreds och vid behov vidtas så tidigt som möjligt. Syftet med uppdraget är att identifiera och åtgärda eventuella brister i handläggningen. Människor ska kunna lita på trygghetssystemen när de saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Försäkringskassan ska delredovisa vidtagna och planerade åtgärder senast den 15 november 2020 till Socialdepartementet. Uppdraget ska slutredovisas den 15 augusti 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00