Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Höjda anslag för att stärka det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar brott

Publicerad

Omkring 210 000 barn lever i hem där det förekommer olika former av våld. Att som barn behöva bevittna våld inom familjen ökar risken för såväl fysisk som psykisk ohälsa på både kort och lång sikt. För att stärka det straffrättsliga skyddet för dessa barn föreslår Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32) att det införs en straffbestämmelse om barnfridsbrott.

Förslaget innebär att den som begår en brottslig gärning mot en närstående person ska dömas för barnfridsbrott, om gärningen bevittnas av ett barn och är ägnad att skada barnets trygghet eller tillit i förhållande till någon av dessa personer. Straffskalan föreslås vara fängelse i högst två år.

Utredningen föreslår även att uppdraget för den särskilda företrädaren för barn bör utvidgas. En särskild företrädare för barn kan förordnas om exempelvis en vårdnadshavare kan misstänkas för ett brott mot barnet. Förslaget innebär att den särskilda företrädaren för barn ska kunna tillvarata barnets rätt i angelägenheter som inte bara rör förundersökning och rättegång utan även verkställighet av skadestånd och ansökan om brottsskadeersättning.

Regeringen avser att under nästa år lägga fram ett lagförslag som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna våld eller andra brottsliga handlingar i nära relationer. För att stärka barnens ställning generellt kommer regeringen även föreslå att uppdraget för den särskilda företrädaren för barn utvidgas.

Med anledning av regeringens kommande förslag föreslås en höjning av anslagen för Sveriges Domstolar och Rättsliga biträden m.m. i Budgetpropositionen för 2021. Kriminal­vårdens anslag kommer också att få en allmän höjning som bland annat omfattar kostnader för vissa straffrättsliga reformer. Detta bygger på en överens­­kommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Mer om budgeten för 2021

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2021 till riksdagen.