Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Insatser för att öka möjlighet till återvinning av metaller

Publicerad

Sekundär utvinning av metaller är ett växande alternativ till primär brytning. För att åstadkomma sekundär utvinning på ett strukturerat och tillförlitligt sätt behöver bland annat kartläggning, statistik och spårbarhet utvecklas. För att främja övergången till en cirkulär ekonomi ökar nu regeringen möjligheterna till återvinning och sekundär utvinning av metaller. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en satsning på 25 miljoner kronor 2021 för Sveriges geologiska undersökning (SGU). I satsningen föreslås också Naturvårdsverket få ta del av medlen för att bidra till arbetet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Gruv- och mineralnäring är viktig för Sverige – inte bara som en ekonomisk motor men även för den mineralförsörjning som behövs för den gröna omställningen. Det finns ett ökande behov av metaller för fossilfria energitekniker som vindkraft och solenergi, men även för omställningen av transportsektorn med laddinfrastruktur, batterier och elbilar.

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. Vägledande för omställningen är regeringens strategi om cirkulär ekonomi där innovationskritiska metaller och mineral pekas ut som en prioriterad ström i omställningen. Genom företagande och innovation, baserat på cirkulära materialflöden och affärsmodeller, kan utvecklingen av en resurseffektiv, giftfri, cirkulär och biobaserad ekonomi stärkas i hela landet.

Sverige har lång erfarenhet, kunnande och modern teknik för att bedriva hållbar utvinning och har goda förutsättningar för metallåtervinning som ett komplement till primärproduktion av metall. Förbättrade möjligheter för cirkularitet av metaller och hållbar utvinning av innovationskritiska mineral möjliggör hållbara leverantörskedjor vilket kan främja Sveriges konkurrenskraft. I ett längre perspektiv kan även ny typ av förädlingsverksamhet komma att främjas.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Sveriges geologiska undersöknings (SGU) förvaltningsanslag ökas med 25 miljoner kronor 2021 för insatser för att öka möjlighet till återvinning av metaller. För 2022 beräknas 25 miljoner kronor behöva tillföras för ändamålet. Naturvårdsverket föreslås även kunna ta del av medlen.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.