Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Långsiktiga satsningar i regeringens politik mot våld i nära relationer

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel, blir permanent. Regeringen föreslår också en förstärkning till kommunerna för återfallsförebyggande insatser mot våld i nära relationer. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

För regeringen är det viktigt att det våldsförebyggande arbetet och stödet till våldsutsatta är uthålligt. Regeringen vill därför ge bättre och mer stabila förutsättningar för länsstyrelsernas jämställdhetsarbete på regional nivå med fokus på att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Länsstyrelsernas långvariga uppdrag på detta område föreslås därför att permanentas. Satsningen är på 100 miljoner kronor per år.

Ansvaret för insatser till våldsutövare i det återfallsförebyggande arbetet utanför Kriminalvården är otydligt och arbetet har i flera delar av landet trots en hög frekvens av återfall i våld i nära relationer varit eftersatt. Det är viktigt att närstående skyddas mot återfall i våld och att det arbetet finns över hela landet. Regeringen avser därför öka det generella statsbidraget till kommunerna med 30 miljoner kronor under 2021 och 60 miljoner kronor per år fr.o.m. 2022. Det återfallsförebyggande arbetet kan till exempel innebära behandlingsinsatser för att få personer som utövar våld mot närstående att förändra sitt beteende.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?