Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringsuppdrag om arbetsmiljön under covid-19-pandemin

Publicerad

Spridningen av det nya coronaviruset som leder till sjukdomen covid-19 innebär olika risker för olika yrkesgrupper. Förutom risken att själv bli smittad kan pågående pandemi föra med sig risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Regeringen har beslutat om två nya uppdrag till Arbetsmiljöverket med anledning av covid-19-pandemins påverkan på arbetsmiljön.

- Arbetslivet ska inte medföra att människor slås ut i förtid på grund av dålig arbetsmiljö. Ingen ska behöva skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Ytterst handlar det om att arbetsgivaren tar sitt arbetsmiljöansvar, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Pandemin påverkar mångas arbetsmiljö. Både för de som måste ta sig till sin arbetsplats och de som jobbar hemifrån. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjligt att arbeta hemifrån ska fortsätta göra det under hösten.

Uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser

Regeringen ser ett ökat behov av att sprida information om vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och särskilt om risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i den rådande pandemin. Exempel på sådana risker är arbete under mer pressade förhållanden, hög arbetsbelastning, ökad oro bland arbetstagare samt omställning till distans- och hemarbete. Regeringen har därför beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att vidta informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare om sådana risker i arbetsmiljön till följd av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Informationsinsatserna ska särskilt fokusera på risker i arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal och för arbetstagare som arbetar på distans, till exempel när arbete sker i hemmet.

Snabbspår för personlig skyddsutrustning

Regeringen beslutade den 7 april 2020 om ett uppdrag till Arbetsmiljöverket om att säkerställa tillgången till personlig skyddsutrustning för samhällsviktiga yrkesgrupper. Arbetsmiljöverket ska i och med uppdraget kunna ge tillstånd till icke CE-märkt skyddsutrustning att användas under den rådande pandemin. De som jobbar med att bekämpa viruset och dess effekter ska ha den skyddsutrustning som krävs. Det svenska snabbspåret är en viktig del i regeringens arbete med att öka tillgången till personlig skyddsutrustning. Uppdraget har hittills lett till att Arbetsmiljöverket har beviljat tillfälligt tillstånd till cirka 220 miljoner produkter. Skyddsutrustningen används idag inom hälso- och sjukvården runt om i hela landet, till exempel på äldreboenden och sjukhus. Regeringen har nu beslutat att förlänga detta uppdrag till Arbetsmiljöverket till den 30 juni 2021.

En ny arbetsmiljöstrategi 2021

Regeringen avser att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi när den nuvarande arbetsmiljöstrategin 2016–2020 löper ut. Under våren har regeringen lyssnat in arbetsmarknadens parter samt Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap inför arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kommer att bjuda in arbetsmarknadens parter för ett samtal om den kommande strategin. Under mötet kommer även pandemins påverkan på arbetsmiljön att diskuteras.