Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Satsningar för ökad social rättvisa

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar för att öka den sociala rättvisan i samhället. Det handlar om en återhämtningsbonus för personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen, en satsning på sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden, höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar samt utökade medel för bostadsbidrag. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Återhämtningsbonus i vård och omsorg

Arbetssituationen för de anställda inom hälso- och sjukvården och omsorgen behöver bli bättre. Stora yrkesgrupper inom vård och omsorg är i behov av arbetsmiljöförbättringar, inom äldreomsorgen finns exempelvis problem med höga sjukskrivningstal.

God arbetsmiljö är avgörande bland annat för att säkerställa kompetens­försörjningen inom vård och omsorg. Regeringen vill främja ett hållbart arbetsliv och satsar därför totalt 300 miljoner kronor för 2021, varav 105 miljoner kronor avsätts för vård och 195 miljoner kronor för omsorg. Medlen ska användas till exempelvis förbättrad arbetsmiljö, nya arbetssätt eller genom att utveckla arbetstidsmodeller som till exempel poängsystem, tidbanker och 3-3-scheman vilket också kan innebära arbetstidsförkortning.

För 2022 och framåt beräknas totalt en miljard kronor per år avsättas till satsningen, varav 350 miljoner kronor avsätts till hälso- och sjukvård och 650 miljoner till omsorg.

Sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden

Det finns ett flertal aktörer som är viktiga i arbetet med att minska och motverka segregation. Genom ytterligare medel kan verksamhet på lokal nivå som kompletterar och förstärker det arbete som kommuner redan bedriver, inte minst inom det brottsförebyggande arbetet, stimuleras. Det kan till exempel handla om ökad tillgänglighet till socialtjänstens verksamheter, fältassistenter eller liknande. Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis är ett annat viktigt område. Satsningen medför att det skapas förutsättningar för mer effektiva lösningar jämfört med enskilda sektorsvisa insatser.

Förslaget innebär en förstärkning av statsbidrag i arbetet mot segregation med 250 miljoner kronor per år under perioden 2021 – 2023.

Höjt underhållsstöd

Ensamstående föräldrar har oftare en knappare ekonomi än föräldrar som är sammanboende. För att stärka inkomsten för ensamstående föräldrar vill regeringen därför höja underhållsstödet. En höjning av underhållsstödet kommer särskilt ensamstående kvinnor med barn till del.

Dagens underhållsstöd täcker inte fullt ut hälften av normalkostnaden för barnet efter att hänsyn har tagits till barnbidrag och studiebidrag. Detta gäller särskilt de äldre barnen inom underhållsstödssystemet. Då många barn med låg ekonomisk standard lever i hushåll som är mottagare av underhållsstöd är det dessutom fördelningspolitiskt träffsäkert att höja underhållsstödet.

Regeringen föreslår att:

  • underhållsstödet ska höjas med 150 kronor per barn och månad för barn som är 15 år eller äldre
  • underhållsstödet ska höjas med 100 kronor per barn och månad för barn som är yngre än 15 år.

Nivåerna för underhållsstödet föreslås därmed vara:

  • 1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år
  • 1 823 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 11 år till och med månaden då barnet fyller 15 år
  • 2 223 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år.

Kostnaderna beräknas till 100 miljoner kronor för 2021 och 200 miljoner kronor för 2022 och framåt.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2021 och tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd som avser juli 2021.

Utökade medel för bostadsbidrag

Utgifterna för bostadsbidraget har varit högre än beräknat under 2020. Fler hushåll kan ha rätt till bostadsbidrag exempelvis på grund av ökad arbetslöshet. Bostadsbidrag är ett träffsäkert behovsprövat bidrag som i december 2019 nådde ca 137 500 barnhushåll.

Regeringen föreslår att 531 miljoner tillförs bostadsbidraget i höständringsbudgeten för 2020.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.