Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ytterligare satsningar på rättsväsendet i budgetpropositionen

Publicerad

Regeringen föreslår att straffrabatten för unga myndiga förändras och att kontroll- och stödmöjligheter av skyddstillsynsdömda utökas. Budgetförslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förändrad straffrabatt för unga myndiga

Vid grova brott måste samhället kunna reagera kraftfullt och en kriminell livsstil avbrytas i tid. Dagens system innebär att personer som är 18 år och som begår allvarliga brott får sina straff nedsatta till hälften. Det är inte rimligt. 

Regeringen arbetar med förslag om att slopa ungdomsrabatten för 18–20-åringar för brott med minimistraff ett års fängelse. För sådana brott kommer det dömas till längre och fler fängelsestraff. Det handlar exempelvis om brott som rån, grov misshandel och grov utpressning. Det vill säga allvarlig kriminalitet bland unga personer som till exempel kan begås i gängmiljö.

Förslagen kommer innebära att det blir fler intagna i anstalt och därmed medföra ökade kostnader för Kriminalvården. Därför stärker regeringen Kriminalvårdens anslag med ytterligare cirka 455 miljoner kronor från och med 2022.

Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda

Den 1 juli 2020 trädde nya regler i kraft som syftar till att stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som blivit villkorligt frigivna från ett fängelsestraff. Regeringen har remitterat ett förslag som innehåller motsvarande förändringar när det gäller skyddstillsynsdömda.

Förslagen innebär bland annat att skyddstillsynen, om inte annat beslutas, ska vara förenad med övervakning under hela prövotiden. Möjligheten att föreskriva villkor om var den dömde ska vistas eller inte får vistas görs tydligare. Kriminalvården ska kunna fatta beslut om elektronisk övervakning (fotboja) av den dömde för att kontrollera att en föreskrift följs.

De utökade möjligheterna till kontroll över var dömda befinner sig kommer bli ett viktigt verktyg i Kriminalvårdens arbete med att förhindra återfall i brott. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Förslagen innebär ökade kostnader för Kriminalvården varför anslaget föreslås öka med 39 miljoner kronor för 2021 och med 51 miljoner kronor från och med 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Mer om budgeten för 2021

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2021 till riksdagen.