Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Beslut om fördelningen av krisstödet på 1,5 miljarder till kulturen 2020

Publicerad

Regeringen har tidigare aviserat ett extra krisstöd på 1,5 miljarder till kultur, med anledning av coronapandemin. Nu är den närmare fördelningen av stödet beslutad. Den extra ändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen har fattat beslut om hur det krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som tidigare aviserats ska fördelas. Fördelningen är gjord utifrån erfarenheten av de stöd som delades ut under våren och sommaren och med utgångspunkt i situationen för kulturlivet.

Den största delen av krisstödet kommer fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden.

Statens kulturråd

Statens kulturråd kommer fördela 881 miljoner kronor. En del av detta, upp till 400 miljoner kronor, ska användas på samma sätt som det krisstöd till arrangörer de fördelades i våras som kompensation för uteblivna intäkter då evenemang blivit inställda eller skjutits upp. Detta stöd omfattar nu perioden juni till september, alltså den del av året då många kulturaktörer normalt har sina största intäkter, under förutsättning att EU-kommissionen lämnar sitt godkännande.

Regeringen har också möjliggjort för Kulturrådet att säkerställa att de medel som nu fördelas också kan användas till att stödja aktörer som är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang. Det kan handla om t.ex. leverantörer av scenteknik, som ljud och ljus. 

Kulturens aktörer har kunskap och engagemang för att kunna genomföra evenemang på ett smittskyddssäkert sätt och är också redo för att ta ansvar för det. För att underlätta för kulturaktörerna ska därför högst 80 miljoner kronor för 2020 avsättas hos Kulturrådet för stöd till arrangemang av kultur under smittskyddssäkra former.

Filminstitutet

Filminstitutet ska fördela 375 miljoner kronor. Liksom i våras kommer en del av medlen gå till att kompensera biografer, distributörer och filmfestivaler för inkomstbortfall. Denna gång kommer krisstöd även gå till producenter av film- och dramaserier, för att täcka upp för de ökade kostnader som pandemin orsakat, såsom inspelningar som behövt flyttas eller åtgärder för att skapa smittskyddssäkra inspelningar. Det är också viktigt att blicka framåt och planera för hur svensk filmproduktion ska kunna stärkas och stimuleras på längre sikt. Pengarna ska därför också användas i syfte att stimulera produktion av svensk film nu och framåt.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden får i uppdrag att fördela 200 miljoner kronor. Pengarna ska fördelas till konstnärer och kulturskapare som krisstipendier och ska delas ut enligt ordinarie förordning om statsbidrag till konstnärer. Det omfattar en bred palett av konstområden, som bild och form, musik, teater, dans och cirkus.

Författarfonden

Författarfonden ska fördela 30 miljoner kronor som stöd till enskilda författare och andra litterära upphovsmän.

Bildupphovsrätt

10 miljoner kronor kommer att avsättas till den individuella visningsersättningen och fördelas av Bildupphovsrätt.

Scenkonstallianserna och centrumbildningarna

Scenkonstallianserna tillförs 20 miljoner kronor och centrumbildningarna 10 miljoner i syfte att stärka arbetsmarknaden för kulturskapare.

Sametinget

Sametinget tilldelas 4 miljoner kronor som ska användas specifikt som stöd till samisk kultur.

 

De bidragsgivande aktörerna återkommer med mer detaljerad information om stöden.

Utöver detta har regeringen i budgetpropositionen för 2021 föreslagit att en stimulansmiljard ska tillföras kulturområdet nästa år för att omställning och återstart av kulturlivet ska stimuleras under det år som ligger framför oss. Sverige ska vara en kulturnation att räkna med även efter krisen.

 

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.