Innehållet publicerades under perioden

-

Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Ett starkare civilt försvar – för ett säkrare och tryggare Sverige

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att civilt försvar tillförs 1 miljard kronor redan 2021. Tillsammans med de medel som tillfördes 2018 innebär regeringens förslag att civilt försvar sammanlagt förstärks med 4,2 miljarder kronor 2025. I dag presenterar regeringen den närmare inriktningen på hur Sveriges civila försvar ska återuppbyggas.

Ladda ner:

– Detta är den största satsningen på civilt försvar i modern tid. Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig måste stärkas på bred front, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

– Åtgärderna kommer att stärka Sveriges beredskap vid händelse av säkerhets­politiska kriser och höjd beredskap, men samtidigt göra samhället bättre rustat vid fredstida kriser som exempelvis natur­katastrofer, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Det handlar om att motståndskraften inom flera viktiga samhälls­funk­tioner ska stärkas, särskilt hälso- och sjukvård, livsmedel och dricks­vatten­försörjning, transporter, ordning och säkerhet, finansiell beredskap, energi­försörjning samt elektroniska kommunika­tioner och post.

Framtidens skydd av civil­befolkningen ska utredas och säkerhets­skyddet stärkas. Arbetet med cyber­säkerhet och psyko­logiskt försvar ska intensi­fieras, bland annat genom inrättandet av ett cyber­säkerhets­center och en ny myndig­het för psyko­logiskt försvar. Den svenska försörj­nings­bered­skapen ska utvecklas och närings­livet ska i ökad utsträck­ning involveras i arbetet med att säker­ställa de viktigaste samhälls­funktionerna, bland annat genom inrättandet av ett närings­livsråd.

Regeringens förslag bygger på en överens­kommelse mellan regerings­partierna, Centerpartiet och Liberalerna. Utgångs­punkten för inrikt­ningen av det civila försvaret är Försvars­bered­ningens rapport Motståndskraft (Ds 2017:66).

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00