Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen föreslår utökade befogenheter för Konkurrensverket

Publicerad

Regeringen har idag överlämnat ett förslag till Lagrådet om utökade befogenheter för Konkurrensverket. Förslaget innebär att Konkurrensverket får större besluts- och utredningsbefogenheter till sitt förfogande i tillsynen över att konkurrensreglerna följs och överträdelser undanröjs både i Sverige och inom EU.

I lagrådsremissen föreslås att Konkurrensverket ska få befogenhet att fatta beslut i ärenden om konkurrensskadeavgift. Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för att effektivisera konkurrenstillsynen och att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan EU:s konkurrensmyndigheter.

Förslaget innebär även att Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/1 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad genomförs. Genomförandet av direktivet innebär att sanktionsmöjligheterna mot de som överträder konkurrensreglerna ökar och att Konkurrensverket får fler utredningsverktyg till sitt förfogande. Det kommer även att bli lättare att få tag på företag som överträder reglerna och som är etablerade i ett annat EU-land, t.ex. att driva in betalning av en beslutad konkurrensskadeavgift.

– Genom förslaget skapas förutsättningar för en effektivare tillsyn och för större överensstämmelse mellan Konkurrensverkets beslutsbefogenheter och övriga konkurrensmyndigheter inom EU. Det är inte minst viktigt för att möta den snabba digitala utvecklingen av marknader och där handel med varor och tjänster i ökad utsträckning sker över nationella gränser, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi