Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Systemet för spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter utvärderas

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att uppdra åt Statskontoret att utvärdera systemet för spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter. Spårbarhetssystemet har mött kritik från fiskerinäringen och Statskontoret ska analysera hur ändamålsenligt systemet är och vid behov även föreslå förändringar i systemet och kraven på rapportering.

Sverige ska, i enlighet med livsmedelsstrategin, ha en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Syftet är att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Men tyvärr är illegalt fiske på samma gång ett hot mot en hållbar livsmedelsproduktion. Globalt fångas varje år upp emot 26 miljoner ton fisk olagligt eller utan kontroll och problemet förekommer även i Sverige.

EU:s fiskerikontrollförordning ska säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. Spårbarhetskravet i kontrollförordningen ska motverka illegalt fiske och säkerställa att det bara är det som fiskats lagligt som säljs. Kraven på spårbarhet i kontrollförordningen går längre än vad som gäller för livsmedel i allmänhet, men EU överlåter åt medlemsstaterna att precisera vilken typ av system som man vill använda.

– Samtidigt som det är viktigt att vi har regler och system som motverkar illegalt fiske är det nödvändigt att dessa är ändamålsenliga och proportionerliga så att de minimerar den administrativa bördan för företagen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2021.

Presskontakt

Sara Khatemi
tf pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.