Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Uppdrag att analysera möjligheterna för fler smittsäkra arrangemang

Publicerad

Regeringen har under hösten arbetat för en mer hållbar och träffsäker reglering som möjliggör för sammankomster och tillställningar – samtidigt som risken för smittspridning kan begränsas på ett betryggande sätt. Folkhälsomyndigheten får nu två uppdrag för det fortsatta arbetet: Dels analysera möjligheterna för förändringar av förbudsförordningen och dels löpande se över och vid behov anpassa allmänna råd eller rekommendationer för hur olika typer av arrangemang ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Råden eller rekommendationerna kan gälla till exempel kultur- och idrottsarrangemang, mässor, nöjesparker och loppmarknader.

– Nu ökar smittspridningen och begränsningarna av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är ett av våra viktiga verktyg i kampen mot covid-19. Men vi vill göra anpassningar så snart situationen medger. Därför är det viktigt att Folkhälsomyndigheten löpande följer läget i pandemin, och att vi har riktlinjer för hur man kan ordna arrangemang där risken för smittspridning minimeras, säger socialminister Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten ska på uppdrag av regeringen löpande analysera behovet av, och förutsättningarna för, förändringar av förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

– Vi måste begränsa smittspridningen, men restriktionerna ska inte vara mer ingripande än vad som behövs och inte heller pågå under längre tid än vad som är nödvändigt. Regeringen vill så snart det är möjligt lätta på de nuvarande restriktionerna, säger kultur- och idrottsminister Amanda Lind.

Uppdraget omfattar såväl den generella begränsningen för det högsta antalet tillåtna deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som nya och gällande undantag från den generella begränsningen.

Myndigheten ska analysera möjligheterna att göra undantag för till exempel motion- och idrottsverksamhet utomhus, loppmarknader, demonstrationer, mässor och nöjesparker. Om ett nytt eller vidgat undantag anses möjligt ska myndigheten redovisa vilka riktlinjer som kan införas för att arrangemang ska kunna hållas på ett smittsäkert sätt. Detta ska utarbetas i nära dialog med företrädare för berörda sektorer.

Uppdraget ska inledningsvis redovisas den 1 november respektive den 1 december 2020. Därefter ska uppdraget redovisas senast den 15:e varannan månad med start i januari 2021, eller mer frekvent vid behov med anledning av det epidemiologiska läget, så länge förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller.

Uppdrag att ta fram råd för att stötta ansvariga aktörer

Folkhälsomyndigheten får även i uppdrag att löpande se över befintliga, alternativt ta fram nya, allmänna råd eller rekommendationer för hur olika typer av arrangemang och andra verksamheter ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Syftet är att stötta ansvariga aktörer att genomföra arrangemang och andra verksamheter så smittsäkert som möjligt. Råden eller rekommendationerna kan gälla till exempel kultur- och idrottsarrangemang, mässor, nöjesparker och loppmarknader. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med företrädare för kultur- och idrottssektorn samt andra berörda sektorer.  

Uppdraget ska redovisas den 1 december 2020 och den 1 april 2021, utöver myndighetens kontinuerliga uppdateringar av råd och rekommendationer.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.