Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag till Tillväxtanalys att utvärdera effekterna av företagsstödjande insatser inom regionalfondsprogrammen

Publicerad

Det finns ett behov av ökad kunskap och lärande kring effekterna av de företagsstödjande insatserna inom regionalfondsprogrammen. Regeringen har idag därför gett Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) i uppdrag att effektutvärdera företagsstödjande insatser inom de nio regionalfondsprogrammen för programperioden 2014-2020.

EU:s sammanhållningspolitik främjar Europas konkurrenskraft och bidrar till att minska utvecklingsskillnaderna mellan EU:s regioner. Regionalfondens insatser i Sverige ska stärka den regionala konkurrenskraften och bidra till en hållbar utveckling i hela landet. Den totala omfattningen, inklusive EU-medel samt offentlig och privat nationell medfinansiering, är cirka 17 miljarder kronor. Till och med 2019 har ca 23 000 olika företag fått stöd genom programmen.

Uppdraget till Tillväxtanalys ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2022.

Presskontakt

Sara Khatemi
tf pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.