Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utökade möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att till­sätta en utredning för att se över delar av lagstift­ningen om hemliga tvångs­medel, där syftet är att utöka möjlig­heterna att använda hemlig avlyssning och över­vakning av elektronisk kommu­nikation, hemlig kamera­övervakning och hemlig rums­avlyssning.

Ladda ner:

– Användningen av hemliga tvångs­medel är central i brotts­bekämp­ningen av de krimi­nella miljöerna, speciellt vid allvarliga brott så som narkotika­brott, narkotika­smuggling och vålds­brott. Nu tar regeringen initiativ till att ge de brotts­bekämpande myndig­heterna ökade möjlig­heter att använda dessa viktiga verktyg, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Dir. 2020:104 Utökade möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel

Utredningen som nu tillsätts är en del av regeringens 34-punkts­program mot gäng­kriminalitet och omfattar ett stort antal frågor kopplade till de hemliga tvångs­medlen. Bland annat ska utred­ningen se över om det ska bli möjligt att lägga ihop det förväntade straffet av flera brott som en person misstänks för så att hemlig avlyss­ning av elektronisk kommu­nikation, hemlig kamera­övervakning och hemlig rums­avlyssning ska bli möjliga att använda i större omfatt­ning än i dag. I dag bedömer man endast det förväntade straffet av ett brott när beslut fattas om användning av de hemliga tvångs­medlen.

Det finns vissa brott som är särskilt svår­utredda eftersom de ofta begås i tystnads­kultur där personer inte vill eller vågar berätta om vad som hänt. Utred­ningen ska därför se över hemlig avlyss­ning av elektronisk kommuni­kation och hemlig övervakning av elektronisk kommuni­kation alltid ska få användas vid miss­tankar om utpress­ning, övergrepp i rättssak, mened och skyddande av brottsling. Utred­ningen kommer även ta ställning till om besluts­fattandet om hemlig rums­avlyssning ska effektivi­seras genom att åklagare ska få möjlig­het att fatta tillfälliga beslut i avvaktan på att domstol prövar frågan.

– Den här utred­ningen ska skapa nya möjligheter att komma åt och bekämpa de krimi­nella gängen, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Till utredare utses Barbro Thorblad, f.d. general­direktör för Domstols­verket. Utrednings­tiden är 1,5 år och kommer att redo­visas senast den 14 april 2022.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg