Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Utredning om ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över möjligheten att ta bort kravet i miljöbalken på kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar, det s.k. kommunala vetot.

Sverige står, precis som resten av världen, inför stora utmaningar när det gäller att ställa om till ett fossilfritt samhälle. För att Sverige ska nå målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 är vindkraftsutbyggnaden en central del. Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska undersöka förutsättningarna att ta bort bestämmelsen om det kommunala vetot och ge förslag på lösningsalternativ som ska göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar och hur det kommunala inflytandet kan tillgodoses på annat sätt.

– För att få till den nödvändiga omställningen till förnybara energikällor är det särskilt viktigt att prövningen av vindkraft är rättssäker och förutsägbar för att näringslivet ska vilja investera, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Bestämmelsen i miljöbalken om kommunal tillstyrkan av anläggandet av vindkraft i miljöbalken har fått kritik av att den saknar beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. Många aktörer anser därför att den är oförutsägbar och ett hinder i processen att bygga vindkraft. Utredningen ska lämna in sitt betänkande senast den 30 juni 2021. Utredningens uppdrag är att ta fram förslag som ska remissbehandlas – därefter kommer regeringen att ta ställning till förslagen.

Regeringen utser Lise Nordin till särskild utredare. Nordin är före detta riksdagsledamot för Miljöpartiet och arbetar idag som regionutvecklare i Västra Götalandsregionen.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Kommunal tillstyrkan (det kommunala vetot)

Vindkraften har i dag en särställning i miljöbalken (16 kap. 4 §) genom att det endast går att ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om den kommun där anläggningen ska byggas har tillstyrkt (godkänt) det. Undantaget är om regeringen har tillåtit verksamheten. Ett beslut om kommunal tillstyrkan måste inte motiveras och det saknas en tidsgräns för när kommunen ska fatta ett sådant beslut. Det saknas uppställda beslutskriterier och kommunen kan ändra inställning i ett senare skede.