Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Åsa Lindhagen tar emot Barnkonventionsutredningen

Publicerad

I dag tar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen emot Barnkonventionsutredningens betänkande från regeringens särskilda utredare Anders Hagsgård.

I samband med att regeringen i mars 2018 beslutade att till riksdagen föreslå att göra barnkonventionen till lag beslutades också att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra en kartläggning för att belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen.

- Jag välkomnar den här utredningen. Resultatet av utredningen visar att arbetet med att säkerställa barns rättigheter måste fortsätta. Sveriges regering och riksdag har ansvar för att barnkonventionen fullt ut efterlevs. Det handlar om att alla barns rättigheter ska tillgodoses och att alla barn ska ges goda uppväxtvillkor, säger Åsa Lindhagen, ansvarig i regeringen för frågor som rör barnets rättigheter.

Utredningen har gjort en kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen. Utredningens bedömning är att svensk lagstiftning och praxis till största delen stämmer överens med barnkonventionen. Men samtidigt har utredningen funnit vissa oförenligheter mellan barnkonventionen och svensk lagstiftning och praxis.

Utredningen pekar också på att även om en lagstiftning i sig är förenlig med barnkonventionen kan det finnas anledning att förtydliga en del bestämmelser ytterligare.

Utredningen har också haft i uppdrag att särskilt redovisa hur bestämmelserna om barnets bästa och barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade tolkas i den praktiska tillämpningen och hur barnets bästa förhåller sig till andra intressen som ska beaktas. Utredningen bedömer att bestämmelserna inte har fått fullt genomslag inom vissa rättsområden.

I utredningens uppdrag har det inte ingått att lämna några författningsförslag. Den kartläggning som utredningen har gjort syftar till att ge ett stöd i det fortsatta arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden.

- Betänkandet kommer att vara ett viktigt underlag för regeringen i vårt fortsatta arbete med att säkerställa att Sverige lever upp till barnkonventionen, säger Åsa Lindhagen.

Presskontakt

Frida Färlin
T.f. pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00