Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Kunskap om rasism i kontakt med myndigheter ska kartläggas

Publicerad

Regeringen ger Forum för levande historia i uppdrag att kartlägga kunskap om människors erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter.

Utsatthet för rasism och liknande former av fientlighet riskerar att påverka både individer och samhället i stort bland annat genom inverkan på enskildas psykiska hälsa, förekomsten av diskriminering, tilliten till myndigheter och i förlängningen demokratin.

Upplevelser av att behandlas annorlunda i kontakt med myndigheter eller vid ingripanden på offentlig plats behöver tas på allvar. Det är centralt i ett demokratiskt samhälle att myndigheter och annan offentlig verksamhet bemöter enskilda på ett likvärdigt och rättssäkert sätt.

Det har i samband med Regeringskansliets sakråd och av uppgifter i media framkommit att en del människor upplever att deras etniska tillhörighet har lett till annorlunda eller sämre behandling i kontakter med offentliga verksamheter. Det kan till exempel handla om att tillgången till vård påverkats eller att personer missgynnats av rättsvårdande myndigheter.

Det finns idag ingen samlad bild av vilken kunskap som finns om människors erfarenheter av rasism i kontakter med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter. Detta uppdrag är därför ett viktigt första steg i ett fortsatt arbete för att stödja myndigheter att säkerställa ett likvärdigt och rättssäkert bemötande av enskilda och att förhindra att människors tillgång till välfärd påverkas av faktorer såsom etnisk tillhörighet.

Kartläggningen ska omfatta en redovisning av forskning och andra relevanta studier och en sammanfattning av deras resultat. I uppdraget ingår att utifrån innehållet i kartläggningen genomföra en samlad analys av kunskapsläget, inklusive en analys avseende vilka kunskapsluckor som finns.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 24 september 2021.

Presskontakt

Frida Färlin
T.f. pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.