Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen föreslår stärkta befogenheter för Konkurrensverket

Publicerad

Regeringen överlämnar idag en proposition till riksdagen med förslag som stärker Konkurrensverkets tillsynsverksamhet. Förslaget innebär att Konkurrensverket får befogenhet att fatta beslut i ärenden om konkurrensskadeavgift och får större befogenheter att utreda överträdelser. Syftet är att skapa förutsättningar för att effektivisera konkurrenstillsynen och att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan EU:s konkurrensmyndigheter.

Den tekniska och digitala utvecklingen av marknader går snabbt och företag säljer sina varor över gränserna i allt högre utsträckning. Utgångspunkten för regeringen är att tillsynen ska ha förutsättningar att möta denna utveckling för att inte seriösa företag, konsumenter och samhället ska drabbas av negativa effekter genom att konkurrensöverträdelser begås.

– En effektiv konkurrenstillsyn fyller en viktig funktion för ekonomin. Väl fungerande marknader leder till lägre priser, högre kvalitet på produkter och tjänster, innovation och i förlängningen till konkurrenskraft och tillväxt i Sverige och Europa, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

De utökade befogenheterna för att utreda överträdelser innebär att Konkurrensverket kommer att kunna fatta beslut om en sanktion för de företag som inte medverkar vid uppgiftslämnande i myndighetens utredningar. Det blir även lättare att nå företag som är etablerade i ett annat EU-land när det gäller delgivning av handlingar och indrivning av sanktioner och viten.

Förslaget om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket samt de förslag som ingår i genomförandet av EU-direktivet 2019/1 föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad antogs av parlamentet den 14 november 2018 och av rådet den 4 december 2018.