Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Steg framåt mot en cirkulär ekonomi i Sverige

Publicerad

Regeringen har i dag gett Naturvårdsverket två nya uppdrag som ska bidra till Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi. Uppdragen handlar dels om att föreslå åtgärder för att plaståtervinningen ska öka, dels om bättre miljömässig och resurseffektiv hantering av bioavfall. Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Plast har en viktig funktion i vårt samhälle och är en del av vår vardag men de negativa konsekvenserna av vår ökade plastanvändning blir allt mer tydliga. När plast från fossil råvara förbränns leder den till utsläpp av växthusgaser. Plasten står också för en stor del av nedskräpningen på land och i hav. Det är viktigt att i första hand minska mängden plast som används i samhället.

En ökad materialåtervinning av plast är ett viktigt och nödvändigt steg i omställningen till en cirkulär ekonomi. Regeringen ger nu Naturvårdverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka materialåtervinningen av den plast som inte går att återanvända. Ett särskilt fokus ska ligga på kemisk plaståtervinning, som ett komplement till mekanisk materialåtervinning.

Naturvårdsverket får också uppdrag om bättre miljömässig och resurseffektiv hantering av bioavfall. Bioavfall är t.ex. livsmedelsavfall och trädgårds- och parkavfall. Uppdraget innebär bland annat att ge förslag på de bestämmelser som behövs för att genomföra EU:s avfallsdirektiv.

Uppdraget om ökad materialåtervinning av plast ska redovisas den 30 november 2021. Uppdraget om bioavfall ska redovisas den 31 augusti 2021.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Materialåtervinning av plast

Plast från fossil råvara bidrar till utsläpp av växthusgaser när det inte återvinns som material och förbränns i stället. Materialåtervinningen av plast begränsas bl.a. av att vissa plaster rent tekniskt inte kan materialåtervinnas mekaniskt, och att vissa plastflöden är för komplexa och kontaminerade. Kemisk återvinning innebär att de långa polymerkedjor som plast byggs upp av bryts ner till sina beståndsdelar som sedan kan användas som insatsvara.

I regeringens klimathandlingsplan bedömer regeringen att kemisk plaståtervinning i Sverige, t.ex. i form av ett plastreturraffinaderi, skulle kunna spela en viktig roll i omställningen till en fossilfri och cirkulär ekonomi. Det aviserades även att det behövde analyseras i vilken utsträckning befintliga stödsystem för industrins omställning kan bidra till en sådan etablering inom ramen för statsstödsreglerna.

Regeringen beslutade i somras om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Till strategin kommer handlingsplaner att beslutas med konkreta åtgärder.

Bioavfall och EU:s avfallsdirektiv

Enligt artikel 22 i EU:s avfallsdirektiv ska medlemsstaterna ha säkerställt att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan eller att det samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall senast den 31 december 2023. Kravet omfattar allt bioavfall, dvs. både avfall som produceras av hushåll och av yrkesmässiga verksamheter som t.ex. restauranger eller matsalar.