Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning ska klargöra vissa frågor kring statliga anställningar

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning som ska se närmare på vad som gäller när ett statligt anställningsbeslut ändras efter ett överklagande. Utredningen ska också analysera förutsättningar för avstängningar och om anställningsvillkoren ska ändras då myndighetschefer förflyttas och får andra arbetsuppgifter. Syftet är att säkerställa en förutsägbar och ändamålsenlig kompetensförsörjning i staten.

Vad som gäller när ett statligt anställningsbeslut ändras efter ett överklagande har lett till återkommande diskussioner mellan arbetsmarknadens parter, på myndigheternas HR-avdelningar, i den juridiska litteraturen och i den offentliga debatten. Utredningen ska i den här delen utgå ifrån att Statens överklagandenämnds och Överklagandenämnden för högskolans beslut ska följas av myndigheterna.

Utredaren ska också se närmare på anställningsvillkoren vid anställningar av myndighetschefer och bedöma om de är ändamålsenliga och rimliga, utifrån en tänkt framtida situation att myndighetschefen i samband med en förflyttning kan få ändrade arbetsuppgifter.

En annan fråga för utredningen är om lagregleringen behöver ändras för situationen om en statligt anställd behöver stängas av, t.ex. för att hon eller han är misstänkt för brott. Om andra anställda på myndigheten ska förhöras som vittnen i målet kan arbetsmiljön påverkas negativt. Det kan också påverka allmänhetens förtroende för verksamheten. Idag saknas en uttrycklig sådan reglering.

Utredningen ska hämta in information om rutiner, tillvägagångssätt och praxis som tillämpas i den dagliga verksamheten vid ett urval av myndigheter i frågor som omfattas av uppdragen. Utredningen ska även samråda med myndigheter, arbetstagarorganisationer och andra intressenter.

Särskild utredare blir kammarrättspresident Monica Dahlbom, Kammarrätten i Jönköping.

- Det här är en angelägen utredning och jag vet att det är efterlängtat av många att det blir tydligare vad som gäller i de här viktiga frågorna för att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens i staten. Monica Dahlbom är med sin domarbakgrund och omfattande erfarenheter från den statliga arbetsrätten mycket lämpad att svara för utredningen, säger civilminister Lena Micko.

Utredningen ska redovisas senast den 19 november 2021.

Särskild utredare Monica Dahlbom

Monica Dahlbom är sedan den 1 november 2016 kammarrättspresident vid Kammarrätten i Jönköping. Under åren 2009-2016 var hon förhandlingschef vid Arbetsgivarverket. Dessförinnan var hon kammarrättslagman i Kammarrätten i Jönköping i sex månader. Hon har tidigare varit verksam som chefsjurist, chef för personalavdelningen och tf. myndighetschef vid Domstolsverket. Hon har även arbetat i Finansdepartementet och varit expert i flera statliga utredningar.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0572336
e-post till Jonas Lannering