Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Beslut om proposition med förslag till en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en proposition med förslag till en ny lag om konsultation i ärenden som kan få särskild betydelse för det samiska folket.

Förslaget innebär att regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner ska vara skyldiga att konsultera samiska företrädare i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

- En konsultationsordning stärker det samiska folkets rättigheter att komma till tals och är ett steg i att stärka samernas möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som rör samiska förhållanden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen har de senaste åren arbetat med en höjd ambitionsnivå med politiken för det samiska folket. Dialogen med Sametinget är en förutsättning för och en grund i arbetet med att forma samepolitiken. Remissvaren över utkastet till lagrådsremiss har beretts i Regeringskansliet och under arbetets gång har förslaget förankrats med Sametinget.

- Konsultationsordningen är ett välbalanserat förslag som ökar dialogen och förtydligar processer för hur konsultationer ska genomföras, något som ligger i allas intresse, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och ska inte tillämpas på ärenden som har inletts före ikraftträdandet. Domstolar och vissa förvaltningsmyndigheter föreslås inte vara skyldiga att konsultera. Det föreslås också undantag för vissa ärendetyper och vissa särskilt angivna fall.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.