Ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en ny förordning som reglerar möjligheterna för arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete att också få ersättning för kostnader för kompetensinsatser som anordnas inom ramen för den tid som frigörs vid korttidsarbete. Syftet är att underlätta möjligheterna att i samband med korttidsarbete genomföra insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos arbetstagare.

Att stärka och underlätta möjligheter till kompetensutveckling och ett livslångt lärande är viktigt för att individer och företag ska stå starka i ett samhälle som förändras i snabb takt, bl.a. genom ökad digitalisering och globalisering och där klimatfrågorna blir allt mer avgörande.

Från och med den 1 januari 2021 kan en arbetsgivare som anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden vid korttidsarbete också få ersättning för kostnader för sådana insatser. Det gäller under förutsättning att de närmare villkoren för kompetensinsatser regleras i ett lokalt kollektivavtal eller i ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Med kompetensinsatser avses insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare.

Staten ersätter 60 procent av kostnaden för kompetensinsatser som utförs under del av eller hela den tid som frigörs vid korttidsarbete under stödperioden. Ersättningens storlek är begränsad till ett visst högsta belopp per arbetstagare.

Ändringar i lag om stöd vid korttidsarbete samt den nya förordningen om ersättningar för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete träder ikraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.