Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förbättrad informationsöverföring mellan Migrationsverket och Polismyndigheten

Publicerad

Regeringen ger Migrationsverket och Polismyndigheten i uppdrag att gemensamt analysera och effektivisera informationsöverförandet när det gäller att verkställa av- och utvisningsbeslut för personer som inte har rätt att stanna i landet.

Uppdraget lämnas mot bakgrund av Riksrevisionens granskningsrapport Återvändandeverksamheten – resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7). Riksrevisionen har i granskningsrapporten bland annat granskat hur myndigheterna har genomfört denna återvändandeverksamhet mellan åren 2013 och 2018 och då konstaterat viss informationsbrist i hanteringen. Riksrevisionen lämnade som en rekommendation till regeringen att överväga hur överföringen av information mellan bland annat Migrationsverket och Polismyndigheten kan förbättras när det gäller överlämnandet av återvändandeärenden.

Uppdrag till Migrationsverket och Polismyndigheten att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera informationsöverförandet

Uppdraget innebär att myndigheterna ska redovisa vilken information som skulle behöva överföras från Migrationsverket till Polismyndigheten för att förbättra Polismyndighetens förutsättningar att verkställa beslut om av- eller utvisning. Om det finns hinder enligt nuvarande sekretess- och dataskyddsbestämmelser för att lämna viss information mellan myndigheterna ingår det i uppdraget att gemensamt komma med förslag på hur denna problematik skulle kunna lösas.

Ambitionen med uppdraget är att fördjupa samarbetet mellan myndigheterna, att främja ett helhetsperspektiv i myndigheternas arbete med återvändandeärenden och att öka samsynen gällande vilka uppgifter som ska överlämnas. Det övergripande målet är att tillförsäkra att informationen som lämnas mellan myndigheterna håller hög kvalitet och att den förs över mellan Polismyndigheten och Migrationsverket på ett mer systematiskt och strukturerat sätt. 

Uppdraget ska samordnas av Migrationsverket och redovisas senast den 31 maj 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh