Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i uppdrag att ta fram en handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd. Målet är att bidra till att förebygga barns och ungas brottslighet.

– Stöd i föräldraskapet är en av de viktigaste insatserna samhället kan göra för att ge barn en bra uppväxt och motverka riskbeteenden som kan medföra att de dras in i kriminalitet. Det är särskilt viktigt i områden med socioekonomiska utmaningar, där barn och unga ofta har sämre uppväxtvillkor än i andra områden, säger socialminister Lena Hallengren.

Den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd sträcker sig fram till slutet av 2021. Handlingsplanen som MFoF ska ta fram utgör ett nästa steg i strategins riktning men med ett avgränsat fokus som en del i regeringens kraftsamling mot att förebygga att barn och unga dras in i kriminalitet.

Handlingsplanen ska huvudsakligen inriktas på att identifiera och utveckla arbetssätt och metoder för brottsförebyggande föräldraskapsstöd. Myndigheten ska bland annat lämna förslag på förebyggande och uppföljbara utvecklingsarbeten inom föräldraskapsstöd i kommuner som har områden vilka Polismyndigheten definierat som utsatta.   

Uppdraget ska delredovisas  den 1 april 2021 samt slutredovisas senast den 31 januari 2022.

Nationell strategi för stärkt föräldraskapsstöd

I augusti 2018 beslutade regeringen om en ny nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Strategins tyngdpunkt ligger på det universella stödet, det vill säga stöd som riktas till alla föräldrar, men omfattar även riktat stöd till föräldrar vars barn tillhör en riskgrupp eller har akuta problem. Målsättningen är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt.

Stöd i föräldraskap utgår främst från befintliga strukturer och arenor så som mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, familjecentraler, elevhälsa, socialtjänstens öppna verksamhet, familjerätt, familjerådgivning och det utbud av stöd som studieförbund och ideella organisationer erbjuder.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström