Pressmeddelande från Miljödepartementet

Miljömålsberedningen får fortsatt uppdrag att bidra till de nationella miljömålen

Publicerad

Regeringen förlänger Miljömålsberedningens uppdrag om att bidra med underlag till regeringens strategiska och långsiktiga utveckling av arbetet för att nå de nationella miljömålen. Uppdraget gäller tillsvidare.

De nationella miljömålen beslutades av riksdagen 1999 och visar riktningen för miljöpolitiken och för alla aktörer i samhället. Miljömålsberedningen ska föreslå hur målen kan nås genom att ta fram politiskt förankrade strategiförslag inom områden som regeringen prioriterar.

- Bred politisk förankring är en förutsättning för att vi ska kunna åstadkomma den samhällsomställning som krävs för att nå miljömålen. Miljömålsberedningens ledamöter bär en central roll för att skapa samsyn inom flera svåra miljöpolitiska områden, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Arbetet ska genomföras i samarbete med näringsliv, ideella organisationer, kommuner, myndigheter och andra aktörer. Beredningens arbete ska även utgå från Sveriges genomförande av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Beredningen ska fortsätta att arbeta med frågor som berör flera samhällsintressen inom särskilt prioriterade områden. För miljömålsarbetet som helhet så gäller långsiktighet och uthållighet även bortom 2030.

Miljömålsberedningen tillsattes 2010 och har fram till idag redovisat följande tilläggsuppdrag:

  • Handlingsplan för hur strategier och etappmål bör utvecklas och ev. föreslå etappmål dir. 2010:74
  • Strategi för giftfri miljö dir. 2011:50
  • Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning dir. 2011:91Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik dir. 2012:95
  • Strategi för en samlad luftvårdspolitik dir. 2014:110
  • Förslag till klimatpolitiskt ramverk dir. 2014:165 med förlängning av uppdraget dir. 2015:101
  • Förslag till strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser dir. 2018:44

Den sista december 2020 redovisar beredningen förslag till ytterligare styrmedel och åtgärder för att Sverige ska nå de nationella miljömålen för havet. Förslagen ska också bidra till att Sverige gör sin del i att nå det globala hållbarhetsmålet för hav och marina resurser inom Agenda 2030.

I oktober fick beredningen i tilläggsuppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion. Tilläggsuppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2022.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5875955
e-post till Anna Söderström

Miljömålen

Miljömålen består av ett Generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet anger att det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i miljön som vi vill uppnå. Utöver dessa mål finns även ett antal etappmål som visar på tidsatta och prioriterade steg på vägen för att nå Generationsmålet och miljökvalitets-målen.